ทำวีซ่าสเปน (รับยื่นวีซ่าสเปน)hey1(4)

วีซ่าสเปน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.– 16.00 น.
เวลารับเล่ม 13.00 น. – 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 15 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 3,500 บาท

**(ไม่จองคิว) ยื่นวีซ่าผ่าน บ.VFS 02-2639100 ตึกเมอร์คิวลี่ ชั้น 9 (เวลาติดต่อ 08.30 น.-16.00 น. จันทร์-ศุกร์)

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าสเปน
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 4 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)/(แบบฟอร์ม 2 ชุด)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท/สำเนาใบ 20 ทวิ หรือ สำเนาใบเสร็จ ภ.ง.ด./สำเนาใบ ภ.พ. 20
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. หนังสือเชิญจากประเทศสเปนเป็น (ภาษาสเปน 1 ฉบับ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. Booking จองตั๋วเครื่องบิน
15. ใบจองโรงแรม
16. ประกันการเดินทาง
17. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่าทั่วโลก วีซ่าสเปน "

[X] close
[X] close