ทำวีซ่าเยอรมัน (รับยื่นวีซ่าเยอรมนี)hey1(4)

วีซ่าเยอรมัน

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เท่านั้น วันเสาร์ วันอาทิตย์หยุดนะครับ
เวลายื่น 08.30 น.– 11.30 น. ให้ยื่นที่สถานทูตเยอรมนีนะครับ
เวลารับเล่ม 13.00 น.– 15.00 น. วันอังคาร และ พฤหัสฯ ที่สถานทูตเยอรมนีเท่านั้น
ระยะเวลาทำการ 7 วัน โดยเพื่อน ๆ จะต้องชำระค่าวีซ่าวันไปยื่น และต้องไปสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครบ

เอกสารการยื่นวีซ่าเยอรมัน
1. หนังสือเดินทาง ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปหน้าต้องใหญ่ด้วยนะครับ
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน ต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น
4. กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า จดหมายชี้แจงการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ ต้องฉบับจริงนะครับ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนเป็นบัญชีส่วนตัวไม่เอาบัญชีของบริษัทนะครับ หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ สำเนาบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดตัวจริงอัพเดทปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน
9. วีซ่าธุรกิจต้องมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศ
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
12. สำเนาใบสูติบัตร กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
14. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทางต้องให้อำเภอออกโในกรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี
15. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม
17. ประกันการเดินทาง
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ ของผู้เดินทางในกรณีทาทงสถานฑูตต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะได้ติดต่อได้"อัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าใหม่ๆ บนเฟชบุ๊ค ถูกใจด้านล่าง"

แท็ก คำค้นหา

เรื่องมาใหม่ใน "วีซ่า โซนยุโรป วีซ่าทั่วโลก วีซ่าเยอรมันนี "

[X] close
[X] close